BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁ NHÂN THUỘC DIỆN TÍNH THUẾ THEO BIỂU LŨY TIẾN TỪNG PHẦN

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 562777 | Cật nhập lần cuối: 6/4/2018 2:16:53 PM | RSS

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁ NHÂN

THUỘC DIỆN TÍNH THUẾ THEO BIỂU LŨY TIẾN TỪNG PHẦN

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: Năm…………..

[02] Tên người nộp thuế:……………….…………………………………………………..………

[03] Mã số thuế:

-

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………….....................................................

[05] Mã số thuế:

-

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Họ và tên

Mã số thuế

Số CMND/ Hộ chiếu

Cá nhân ủy quyền quyết toán thay

Thu nhập chịu thuế

Các khoản giảm trừ

Thu nhập tính thuế

Số thuế TNCN đã khấu trừ

Số thuế TNCN được giảm do làm việc trong KKT

Chi tiết kết quả quyết toán thay cho cá nhân nộp thuế

Tổng số

Trong đó: TNCT được giảm thuế

Số lượng NPT tính giảm trừ

Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh

Từ thiện, nhân đạo, khuyến học

Bảo hiểm được trừ

Quĩ hưu trí tự nguyện được trừ

Tổng số thuế phải nộp

Số thuế đã nộp thừa

Số thuế còn phải nộp

Làm việc trong KKT

Theo Hiệp định

[06]

[07]

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

1

2

Tổng

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

(KKT: Khu kinh tế; TNCN: thu nhập cá nhân; NPT: người phụ thuộc)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………………..

Chứng chỉ hành nghề số:......................

…,ngày ......tháng ….....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Xem bình luận

Sắp xếp

TOP