DANH SÁCH CÁ NHÂN NHẬN THU NHẬP

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 562713 | Cật nhập lần cuối: 6/4/2018 2:18:34 PM | RSS

Mẫu số: 05/DS-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁ NHÂN NHẬN THU NHẬP

(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động
có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân)

[01] Kỳ tính thuế: Năm…………..

[02] Tên người nộp thuế:……………….………………………………………

[03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………..........................

[05] Mã số thuế:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT

Họ và tên

Mã số thuế

Số CMND/Hộ chiếu

Thu nhập chịu thuế

Các khoản giảm trừ

Thu nhập tính thuế

Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh

Từ thiện, nhân đạo, khuyến học

Bảo hiểm được trừ

Quĩ hưu trí tự nguyện được trừ

[06]

[07]

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

1

2

Tổng

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………………..

Chứng chỉ hành nghề số:......................

…,ngày ......tháng ….....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Xem bình luận

Sắp xếp

TOP