Phụ lục BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁ NHÂN THUỘC DIỆN TÍNH THUẾ THEO THUẾ SUẤT TOÀN PHẦN

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 562838 | Cật nhập lần cuối: 6/4/2018 2:17:04 PM | RSS

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁ NHÂN

THUỘC DIỆN TÍNH THUẾ THEO THUẾ SUẤT TOÀN PHẦN

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: Năm…………..

[02] Tên người nộp thuế:……………..………………………………………...........

[03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu có): ………………………………………………………..

[05] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Họ và tên

Mã số thuế

Số CMND/
Hộ chiếu

Cá nhân không cư trú

Thu nhập chịu thuế (TNCT)

Số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khấu trừ

Số thuế TNCN được giảm do làm việc tại KKT

Tổng số

Trong đó: TNCT từ phí mua BH nhân thọ, BH không bắt buộc khác của DN BH không thành lập tại Việt Nam cho người lao động

Trong đó: TNCT được giảm thuế

Tổng số

Trong đó: Số thuế từ phí mua BH nhân thọ, BH không bắt buộc khác của DN BH không thành lập tại Việt Nam cho người lao động

Làm việc tại KKT

Theo Hiệp định

[06]

[07]

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

1

2

Tổng

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

(KKT: Khu kinh tế; BH: Bảo hiểm; DN: doanh nghiệp)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …………………

Chứng chỉ hành nghề số:......

…,ngày ......tháng ….....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu(nếu có)

Xem bình luận

Sắp xếp

TOP