Phụ lục BẢNG KÊ THÔNG TIN NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 562654 | Cật nhập lần cuối: 6/4/2018 2:18:27 PM | RSS

Mẫu số: 05-3/BK-QTT-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày

15/6/2015 của Bộ Tài chính)

Phụ lục

BẢNG KÊ THÔNG TIN NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: Năm…………..

[02] Tên người nộp thuế:……………..………………………………………...........

[03] Mã số thuế:

STT

Họ và tên người nộp thuế

MST của người nộp thuế

Họ và tên người phụ thuộc

Ngày sinh người phụ thuộc

MST của người phụ thuộc

Quốc tịch người phụ thuộc

CMND/ Hộ chiếu của người phụ thuộc

Quan hệ với người nộp thuế

Thông tin trên giấy khai sinh của người phụ thuộc (Nếu người phụ thuộc không có MST, CMND và Hộ chiếu)

Thời gian tính giảm trừ

Số

Quyển số

Nơi đăng ký

Quốc gia

Tỉnh/ Thành phố

Quận/ Huyện

Phường / Xã

Từ tháng

Đến tháng

[06]

[07]

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

1

2

3

[04] Tên đại lý thuế (nếu có): ………………………………………………………..

[05] Mã số thuế:

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân)

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………………

Chứng chỉ hành nghề số:.....................

…,ngày ......tháng ….....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Xem bình luận

Sắp xếp

TOP