VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 703257 | Cật nhập lần cuối: 6/4/2018 2:21:09 PM | RSS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Kính gửi: ……………………………………………..…………………………………………………………….

[01] Họ và tên:................…….………………….……...……….…………………….

[02] Mã số thuế:

[03] Địa chỉ:..…..............................................................................................................

[04] Số tài khoản ngân hàng: …………......… Mở tại: …....………...………………..

Đề nghị được giảm thuế thu nhập cá nhân với lý do và số thuế giảm cụ thể như sau:

1. Lý do đề nghị giảm thuế:

.............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

2. Năm đề nghị được giảm thuế:………

3. Căn cứ xác định số thuế được giảm:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

1

Tổng số tiền bị thiệt hại

[05]

2

Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp trong năm đề nghị giảm thuế

[06]

3

Tổng số thuế TNCN đã nộp (hoặc tạm nộp) trong năm bị thiệt hại đề nghị giảm thuế

[07]

4

Tổng số thuế TNCN được hoàn thuế (nếu có)

[08]

4. Các tài liệu gửi kèm:

a. Các tài liệu chứng minh số thuế đã nộp (hoặc tạm nộp) trong năm đề nghị giảm thuế: ..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

b. Các tài liệu khác:......................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

....., ngày ……… tháng…… năm………

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xem bình luận

Sắp xếp

TOP